#

Registracija vozila

Registracija vozila

DOKUMENTI POTREBNI ZA REGISTRACIJU VOZILA

ZA FIZIČKA LICA:

 • Lična karta
 • Saobraćajna dozvola
 • Prethodna polisa osiguranja

ZA PRAVNA LICA:

 • Saobraćajna dozvola
 • Izvod iz APR-a
 • Prethodna polisa osiguranja
 • Potvrda iz banke o izvršenim uplatama
 • Ovlašćenje za osobe koje podnose zahtev za produzenje registracije (nije potrebno ukoliko je podnosilac zahteva zakonski zastupnik).

ZA PREDUZETNIKE:

 • Lična karta
 • Saobraćajna dozvola
 • Prethodna polisa osiguranja
 • Potvrda iz banke o izvršenim uplatama
 • Izvod iz APR-a

ZA VOZILA U LIZINGU ZA FIZIČKA LICA

 • Saobraćajna dozvola
 • Lična karta
 • Prethodna polisa osiguranja
 • Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila
 • Izvod iz APR-a lizing kuće

ZA VOZILA U LIZINGU ZA PRAVNA LICA:

 • Saobraćajna dozvola
 • Izvod iz APR-a
 • Prethodna polisa osiguranja
 • Potvrda iz banke o izvršenim uplatama
 • Ovlašćenje za osobe koje podnose zahtev za produzenje registracije
 • Izvod iz APR-a lizing kuće
 • Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila

ZA FIZIČKA LICA KADA SE MENJA VLASNIK:

 • Kada je prodavac fizičko lice - ugovor o kupoprodaji na kome su overeni potpisi kupca i prodavca, overa od strane poreske uprave o plaćenom porezu na prenos apslolutnih prava (nadležna je poreska uprava na teritoriji opštine prodavca ).
 • Kada je prodavac pravno lice račun sa iskazanim PDV-om overen pečatom prodavca, ukoliko PDV nije iskazan - overa od strane nadležne PU da je porez na prenos apsolutnih prava plaćen.
#
#
#
#

IZRAČUNAJTE CENU REGISTRACIJE

VAŠ GENERAL AUTO